شانزدهمین نمایشگاه بهرام حنفی

نمایشگاه خط نقاشی های بهرام حنفی

۲۵ تیر – ۸ مرداد ۱۳۹۵

 

خط از کجا

به چشم تو می آید

از درون

یا از جائی که نمی تواند

دست و قلم درآید ؟

چشم تو خط را می پیماید

تا از لفظ به معنائی برسی که

آن معنا پیش از رسیدن به چشم تو

کهنه شده در پیچاپیچ زمان

.پس بهتر است دنبال خط نگردی

بازگردی به معنائی

که لحظه ای پیش

از آن

گم شد.

جواد مجابی