سمیه چهارتکاب

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کد اثر:

ابعاد: 180×180 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

سمیه چهارتکاب

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان