سمیه چهارتکاب – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: سه لت

یک لت  15×15 سانتی متر

دو لت    6×6 سانتی متر

تکنیک:ترکیب مواد روی مقوا

 

سمیه چهارتکاب – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان