سعید احمدزاده – ۲-۱۲۳۲

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: کشمکش های فلسفی

ابعاد: 200×150 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن و اکریلیک روی بوم

Saeed Ahmadzadeh - Philosophical conflicts
سعید احمدزاده – ۲-۱۲۳۲

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان