سعید احمدزاده ۴-۱۲۳۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: سایه های پیرامونم قلبم را بیمار می کنند

مجموعه: طیف

ابعاد: 200x110x140 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

saeed ahmadzadeh
سعید احمدزاده ۴-۱۲۳۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان