سعید احمدزاده ۱۵-۱۲۳۱

عنوان: به من بگو که هستم؟

مجموعه: طیف

ابعاد: 200x110x140 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396