سعید احمدزاده ۱۴-۱۲۳۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: محو در سیاهی

مجموعه: طیف

ابعاد: 200x110x140 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

saeed ahmadzadeh
سعید احمدزاده ۱۴-۱۲۳۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان