رضا بیگناه

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: درختان بادگیر

مجموعه: شاخه های بی قرار

ابعاد: 100.100 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

سال: 1398

رضا بیگناه

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان