رضا عظیمیان – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 80×100 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

 

رضا عظیمیان – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان