ناصر اویسی -1 (آخرین اتفاق 99)

ابعاد: 36×11 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم