مرتضی یزدانی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 100×150 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

 

Morteza Yazdani
مرتضی یزدانی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان