مجتبی کاکی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 70×100 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

 

moshtaba kaki
مجتبی کاکی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان