محسن رزاقی ۳-۱۱۴۱

عنوان اثر: یونس

ابعاد: 70×50 سانتی متر

تکنیک: اکولین، روان نویس و مداد