محسن کرمی ۲۶-۱۰۱۳

مجموعه: رازنامه

ابعاد: 160×100 سانتی متر

تکنیک:ترکیب مواد روی بوم

سال: 1398