محمد احصایی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تکنیک:رنگ ماشین روی مقوا

ابعاد:  29×29 سانتی متر

 

 

 

 

Mohammad Ehsai
محمد احصایی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان