محمد بزرگی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 120×120 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

 

Mohammad Bozorgi
محمد بزرگی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان