مهدی نتاج -۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 60×60 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

 

Mehdi Nattaj
مهدی نتاج -۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان