منوچهر نیازی ۱-۱۰۹۳

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: ماسوله

ابعاد: 60×50 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی آلومینیوم

سال: 1345

 

منوچهر نیازی ۱-۱۰۹۳

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان