منوچهر نیازی -۱(آخرین اتفاق ۹۹)

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تکنیک:رنگ روغن روی آلومینیوم

ابعاد:  60×70 سانتی متر

 

 

 

 

Manouchehr Niazi
منوچهر نیازی -۱(آخرین اتفاق ۹۹)

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان