کیارش یعقوبی ۴-۱۰۲۱

عنوان: الهی آگهی ز هر آهی

ابعاد: 50×50 سانتی متر

تکنیک:جوهر و اکریلیک روی بوم