کیارش یعقوبی ۹-۱۰۲۱

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: العدل

مجموعه: اسماءالله

ابعاد: 180×120 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

kiarash yaghubi god's attribute
کیارش یعقوبی ۹-۱۰۲۱

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان