کیارش یعقوبی ۵-۱۰۲۱

عنوان: بنال بلبل بیدل که جای فریاد است

مجموعه: اسماءالله

ابعاد: 50×50 سانتی متر

تکنیک:جوهر و اکریلیک روی بوم