کیارش یعقوبی – ۱-۱۰۲۴

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: سایه سار

ابعاد: 70×50 سانتی متر

تکنیک: جوهر روی پلکسی

kiarash yaghubi penumbra
کیارش یعقوبی – ۱-۱۰۲۴

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان