کامران مشکزاد -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 30 × 25 × 25 سانتی متر

جنس: برنز

 

 

کامران مشکزاد -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان