کامبیز خدابنده 12-1181

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  50×50 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

سال: 1398