کامبیز خدابنده ۱-۱۱۸۱

نام اثر: شهر من

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  150×150 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

سال: 1398