جواد بیاد ۹-۱۱۹۴

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: دایره تکامل

ابعاد: 90×120 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1399

 

Javad Beyad - The Circle of Evolution
جواد بیاد ۹-۱۱۹۴

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان