جواد بیاد ۷-۱۱۹۴

مجموعه: دایره تکامل

ابعاد: 150×120 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1399