جواد بیاد ۴-۱۱۹۴

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: دایره تکامل

ابعاد: 109×178 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1399

 

Javad Beyad - The Circle of Evolution
جواد بیاد ۴-۱۱۹۴

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان