جواد بیاد ۳-۱۱۹۴

مجموعه: دایره تکامل

ابعاد: 137.5×190 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1399