جواد بیاد ۱-۱۱۹۴

۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: دایره تکامل

ابعاد: 180×200 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1399

 

Javad Beyad - The Circle of Evolution
جواد بیاد ۱-۱۱۹۴

۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان