جواد بیاد ۴-۱۱۹۳

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه‌: پشت فرداها شهریست

ابعاد: 200×160 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1396

Javad Beyad - There is a city beyond tomorrows
جواد بیاد ۴-۱۱۹۳

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان