جواد بیاد ۵-۱۱۹۲

 

ابعاد: 110×180 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1395