جواد بیاد ۴-۱۱۹۲

مجموعه: فعل دنیای معاصر

ابعاد: 176×200 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1395