جواد بیاد۳-۱۱۹۲

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: فعل دنیای معاصر

ابعاد: 120×155 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1395

#1192-3 the act of the modern world javad beyad
جواد بیاد۳-۱۱۹۲

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان