جواد بیاد۲-۱۱۹۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: فعل دنیای معاصر

ابعاد: 150×120 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1395

the act of the modern world javad beyad
جواد بیاد۲-۱۱۹۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان