جواد بیاد ۴-۱۱۹۱

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: حرکت جهان به سوی…

ابعاد: 180×160 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1396

Javad Beyad - The world going towards
جواد بیاد ۴-۱۱۹۱

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان