جواد بیاد ۲-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: حرکت جهان به سوی…

ابعاد: 180×110 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

Javad Beyad - The world going towards
جواد بیاد ۲-۱۱۹۱

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان