حسینعلی ذابحی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

ابعاد: 30×40 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم