هادی جمالی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 60×60 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی چوب

 

هادی جمالی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان