فرشاد فرشته حکمت ۲-۱۲۸۱

مجموعه: بازتاب در رویا

ابعاد: 90×60 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ Canson

ادیشن: 1 از 3 +  َAP

همه زندگی، یک رویاست! رویا در رویا در رویا! و لاجرم این که من می گویم : “همه زندگی یک رویاست” نیز خود یک رویاست.
شاید واقعیت‌های روزمره زندگی، بازتاب حقیقتی شگفت، شگرف و نیرومند است که از دیدگان ما پنهان است.

زمان، چون رودخانه ای در حال گذر، تصویرهای دم به دم زندگی ما را با خویش به سوی اقیانوس جاودانگی می برد. پس ما می گذریم همچنان که رودخانه ای می گذرد.

فرانکفورت -۲۰۱۵