الهام شایانفر ۱۳۸#

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: چشم خفته

ابعاد: 80×100 سانتی متر

تکنیک: کلاژ پارچه

سال: 1399

http://mojdehartgallery.com/wp-content/uploads/2021/01/138-Elham-Shayanfar.jpg
الهام شایانفر ۱۳۸#

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان