الهام عظیمی ۳۹-۱۲۲۲

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: هویت چهل تکه

ابعاد: 36.5×44.5 سانتی متر

تکنیک: کلاژ رنگ خشک روی مقوا

سال: 1398

elham azimi patchwork identity
الهام عظیمی ۳۹-۱۲۲۲

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان