الهام عظیمی ۱-۱۲۲۲

 

مجموعه: هویت چهل تکه

ابعاد: 12×12 سانتی متر (هر لت)

تکنیک: کلاژ رنگ خشک روی مقوا

سال: 1398