بابک حقی ۹-۱۰۶۱

 

مجموعه: ضربه دوازدهم

ابعاد: 70×100 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ فاین آرت

سال: 1396

ادیشن:  AP