آرش فاتح ۱-۱۳۴۴

۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه:تنیدگی

ابعاد:  35x30x120 سانتی متر

تکنیک: چوب گردو

سال: 1391

 

Arash Fateh
آرش فاتح ۱-۱۳۴۴

۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان