آرش فاتح ۲-۱۳۴۳

۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه:همبستگی فضا و ماده

ابعاد:  50x25x20 سانتی متر

تکنیک: چوب گردو

سال: 1392

 

Arash Fateh
آرش فاتح ۲-۱۳۴۳

۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان