آرش فاتح ۱-۱۳۴۳

مجموعه:همبستگی فضا و ماده

ابعاد:  35x30x120 سانتی متر

تکنیک: چوب گردو

سال: 1391