آرش فاتح ۱-۱۳۴۲

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه:پدیدارشناسی روح

ابعاد:  40x70x55 سانتی متر

تکنیک: چوب، توری فلزی و فنر فولادی

سال: 1397

 

ََArash Fateh
آرش فاتح ۱-۱۳۴۲

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان