آرش فاتح ۳-۱۳۴۱

۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: آمیختگی دو ساز

مجموعه:پیکرسازها

ابعاد:  30x40x110 سانتی متر

تکنیک: چوب و سیم ساز

سال: 1395

 

Arash Fateh
آرش فاتح ۳-۱۳۴۱

۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان